Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja OÜ Vaimuvara (aadress Tartu linn, Võru 9a, reg. kood: 14197242)(edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Isikuandmed on Kliendi kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Töödeldav isikuandmete koosseis sõltub sellest, milliseid konkreetseid teenuseid ta kasutab või näiteks milliseid nõusolekuid Poe haldajale andmete töötlemiseks annab. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid

1.4. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid või teeb infopäringu.

1.5. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • andmedmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korter, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis)
 • kliendiga sõlmitud lepingute jms dokumentide andmed,
 • andmed, mis sind identifitseerivad (IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seade, operatsioonisüsteem ja versioon)
 • andmed veebilehe kasutamise kohta (URL-i klõpsuvood, vaadatud tooted/teenused, lehtede reageerimisajad, kui kaua meie lehel viibid)

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 :

 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid

3.4. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad – Google Analytics , raamatupidajad, rakenduse majutaja – Zone Media, ülekandeteenuste pakkujad – Montonio Finance, Stripe; postiteenuse osutajad – dpdgroup, Omniva, Itella Estonia jms. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Küpsiste haldamine

4.1. Küpsised ehk cookied on mahult väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse veebilehti külastades, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba. Kui te küpsiste kasutamisega ei nõustu, keelake need sellel lehel esitatud juhiste järgi, et takistada veebilehel küpsiste salvestamist teie arvutisse.

4.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 • ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 • püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

4.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 • esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse.
 • kolmandate osapoolte (füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja) küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel.
 • 4.4. Küpsiste liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:
 • Vajalikud küpsised aitavad parandada kodulehe kasutamismugavust, võimaldades põhifunktsioone nagu lehtedel navigeerimine ja juurdepääsu saidi kaitstud aladele. Koduleht ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult.
 • Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist. Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada
 • Eelistustega seotud küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada teavet, mis muudab seda, kuidas veebileht töötab või välja näeb – st näiteks teie eelistatud keelt või asukohta, et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks. Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada.
 • Personaalse reklaami küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada.

4.5. Et saada täpsem kontroll küpsiste üle, vaadake üle oma eelistatud veebilehitseja privaatsuse ja küpsiste seaded. Kui Sa ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Sinu arvutisse, siis võid need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehtede funktsioonid korralikult toimida.

4.6. Võite veebilehitseja sätteid muuta ka nii, et kui veebileht soovib küpsist salvestada, siis ilmub sellekohane hoiatus ning saad iga küpsise puhul valida, kas nõustud sellega või mitte

4.7. Te saate kustutada kõik juba teie seadmesse salvestatud küpsised, kustutades oma brauseri sirvimisajaloo. See kõrvaldab kõik küpsised kõigist külastatud veebisaitidest. Pange tähele, et nii võite kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused)

5. Andmesubjekti õigused

5.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

5.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

5.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

5.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

5.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil  info@vaimuvara.ee

5.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

6. Lõppsätted

6.1. Isikuandmete töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks neid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame või anonüümime isikuandmed.

6.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.vaimuvara.ee kaudu .